Följ oss på Facebook
Följ oss på Facebook

Lantbruket

På Kristofers finns en avelsbesättning med hereforddjur samt en mindre fårbesättning. Korna och fåren gör tillsammans ett viktigt arbete genom att hålla markerna öppna i vårt närområde i Ljusnans dalgång. De bidrar också till att gynna den biologiska mångfalden i samklang med fåglar, smådjur och insekter.

Här brukas runt 85 hektar åker- och betesmark. Ungefär halva arealen används för bete under sommarhalvåret och på den övriga marken odlas vallväxter som vinterfoder åt djuren.

Till gården hör även en del skog.